webinfo

A+ A A-

Javni poziv za usluge selektivnog ribolova

b_400_0_16777215_00_images_StaraTisa.jpgJavno preduzeće za komunalne usluge Komunalac Bečej, kao upravljač zaštićenog prirodnog dobra Park prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva, poziva sve zainteresovane ponuđače - privredne ribare, da podnesu pismene ponude za vršenje usluge selektivnog ribolova na ribarskom području u Parku prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva.

 

Selektivni ribolov vrši se do 31. decembra 2018. godine za sledeće alohtone vrste riba: tolstolobik, amur i srebrni karaš, po osnovu Rešanja Pokrajinakog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine broj 140-501-602/2018-04 od 28. 05. 2018. godine.

Selektivni ribolov se može vršiti alatima propisanim Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Sl. glasnik RS” br 128/2014), Pravilnikom o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov (“Sl. glasnik RS” br 9/2017 i 34/2018), a sve u skladu sa Rešenjem o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode broj 03-950/2 od 24. 04. 2018. godine.

Ponude za uslugu selektivnog ribolova mogu podneti ponuđači privredna društva i preduzetnici koji ispunjavaju uslove za privredni ribolov i koji su registrovani i za promet ribe.

Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje Izvodom iz Privrednog registra / potvrdom o registraciji za privrednog ribara i za promet ribe.

Rok za podnošenje ponuda i tražene dokumentacije je do 21. 11. 2018. godine do 14,00 časova. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu JP Komunalac Bečej, Bečej ulica Lovačka br. 5. do gore navedenog datuma i časa, bez obzira na način dostavljanja.
Javno otvaranje ponuda izvršiće se dana 21. 11. 2018. godine u 14,10 časova u JP Komunalac Bečej, u Bečeju u ulici Lovačka br. 5.

Cena usluge za selektivni ribolov je uključena u otkupnu cenu ribe, koja je predmet ponude.
Minimalna otkupna cena (sa PDV-om) po vrstama izlovljenih riba je:
tolstolobik 100,00 din/kg
amur 150,00 din/kg
srebrni karaš 70,00 din/kg
Ponuđač ne može ponuditi nižu cenu od minimalne otkupne cene iz prethodnog stava, u suprotnom takva ponuda se neće razmatrati.

Rok plaćanja za dnevno izlovljenu količinu ribe je 5 dana od dana ispostavljanja računa.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ocenjivanje i rangiranje ponuda izvršiće se na osnovu sledećih elemenata
ponuđena cena po 1kg tolstolobika 50 pondera
ponuđena cena po 1kg amura 30 pondera
ponuđena cena po 1kg srebrnog karaša 20 pondera

U slučaju da dva ili više ponuđača u postupku ocenjivanja i rangiranja ponuda imaju isti broj
pondera, ugovor će se zaključiti sa onim ponuđačem koji ponudi veću cenu zpo1kg tolstolobika na samom otvaranju ponuda, što će se konstatovati u zapisniku koji se vodi pri otvaranju ponuda.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: JP Komunalac Bečej, Bečej ul. Lovačka br. 5. sa naznakom “Ponuda za vršenje usluga selektivnog ribolova - ne otvarati”
Ponuda obavezno sadrži
- ponuđenu otkupnu cenu po vrstama riba izraženu u dinarskoj vrednosti po 1 kg
Uz ponudu se obavezno prilaže
- dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti privrednog ribara,

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se doneti u roku od 3 radna dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuđač je dužan da najkasnije u roku od 3 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača zaključi Ugovor o vršenje usluga selektivnog ribolova.

SLIČNE VESTI IZ DRUŠTVA

  • ginekoloskaordinacijakikic

POSLEDNJE DODATO

  • Rehab
IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković