webinfo

A+ A A-

Članci

ZASEDALO VEĆE OPŠTINE NOVI BEČEJ

b_670_0_16777215_00_images_Tijana_000_Desavanja3_VeceNBnov.jpgU utorak 8. novembra, u svečanoj sali opštine Novi Bečej, održana je jedanaesta sednica opštinskog veća.

 


Pred deset okupljenih članova veća, čijim radom je predsedavao predsednik opštinskog veća, Saša Maksimović, našlo se ukupno trideset i pet tačaka dnevnog reda. Među prvima na redu bile su tačke vezane za budžet opštine Novi Bečej. Naime, tačkom dva bilo je predviđeno usvajanje izveštaja o prihodima i rashodima budžeta opštine za prvih devet meseci tekuće godine, dok je tačka tri predviđala utvrđivanje Predloga odluke o rebalansu budžeta za ovu godinu. Izveštaj o prihodima i rashodima usvojen je jednoglasno i bez zastoja, dok je tokom diskusije o predlogu rebalansa predsednik Maksimović istakao da će do kraja godine, najverovatnije, biti izvršen još jedan rebalans. Ovom prilikom, on je istakao i svoje nezadovoljstvo načinom na koji je budžet kreiran u prethodnom periodu.
Takođe, na dnevnom redu Veća bilo je i utvrđivanje predloga odluke o usklađivanju osnivačkog akta JP “Direkcija za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine” sa zakonom, kao i usvajanje predloga o statusnim promenama javnih preduzeća čiji je osnivač opština Novi Bečej. Ove dve tačke dnevnog reda su posebno interesantne građanima jer predstavljaju početak procesa pripajanja javnih preduzeća “Kompred” iz Novog Miloševa, “Direkcije” i “Komunalca” iz Novog Bečeja. Prema zakonu o javnim preduzećima, na teritoriji jedne lokalne samouprave ne mogu postojati dva javna preduzeća sa istom delatnošću (kao što je slučaj sa “Kompredom” i “Komunalcem”), a najnovijim izmenama zakonske regulative, delatnost “Direkcije” i njen položaj kao indirektnog budžetskog korisnika moraju se izmeniti. Stoga, u cilju racionalizacije, preduzeća “Kompred” i “Direkcija” biće pripojeni “Komunalcu” čiji osnivački akt će biti izmenjen tako da omogući obavljanje svih potrebnih poslova u skladu sa zakonom. Takođe, Saša Maksimović

Opštinsko veće je organ izvršne vlasti koji priprema predloge statuta opštine, budžeta i drugih akata o kojima se skupština opštine izjašnjava glasanjem (član 46. Zakona o lokalnoj samoupravi). U Novom Bečeju, Veće čine predsednik opštine (koji je i predsednik Veća), njegov zammenik i devet članova, u skladu sa statutom Opštine.

je uverio prisutne da kao posledica ovoga neće biti otpuštanje radnika koji su sada zaposleni u ovim preduzećima.
Značajne tačke dnevnog reda bile su i one vezane za utvrđivanje predloga odluka o uslovima finansiranja programa iz oblasti kulture, sporta i finansiranju udruženja. Suštinski, pravila ostaju ista kao i do sada, jedina novina biće to što će u budućnosti i mesne zajednice raspoređivati sredstva putem konkursa, kao i opština. Takođe, za finansiranje iz oblasti sporta, konkurisaće sportski savez kao krovna organizacija, a ne svaki klub, odnosno individualna organizacija, ponaosob.
Na ovoj sednici opštinskog veća utvrđen je i predlog odluke o završetku postupka likvidacije JP “Radio Novi Bečej” i raspolaganju likvidacionim ostatkom. Ovim je proces likvidacije ovog javnog preduzeća priveden kraju. JP “Radio Novi Bečej” treće je javno preduzeće koje je likvidirano posle Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Kancelarije za mlade.
Opštinsko veće usvojilo je i izveštaj komisije koja se bavila skidanje useva sa uzurpiranih državnih parcela, kao i zaključak kojim se prihod od ovoga opredeljuje za poboljšanje sistema protivgradne zaštite (više o tome ovde). Ovom prilikom i predsednik, Saša Maksimović, i njegov zamenik, Branko Svilengaćin, naglasili su rešenost opštinskih čelnika da se suprotstave uzurpaciji i nelegalnom bogaćenju na uštrb građana opštine Novi Bečej.
Veće je na ovoj sednici usvojilo i niz drugih, tehničkih odluka, kao što su davanje saglasnosti na programe i pravila festivala “Dani Laze Telečkog”, “Festival komedije Jovan Knežević-Caca”, festivala “Ričaj”, kao i na program i pravila dana sela Kumane. Usvojena je i odluka o promeni organizacije opštinske uprave Novi Bečej kojom se, na osnovu zakona, osniva još jedan odsek zadužen za inspekcijske poslove, kao i komisija koja će koordinirati svim inspekcijskim poslovima na teritoriji opštine. Takođe, doneto je i Rešenje o razrešenju i imenovanju novih članova Saveta za zdravlje opštine Novi Bečej, savetodavnog tela koje pomaže radu veća, a koje, prema rečima dr Branka Svilengaćina, nije zasedalo već dve godine.

Svi utvrđeni predlozi, u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, biće izneti pred skupštinu opštine Novi Bečej čija sledeća sednica se očekuje 15. novembra.

IMPRESUM: Naziv medija: WEBINFO* Registarski broj: IN000118* Osnivač: INFO-NB* Matični broj osnivača: 28028512* sedište osnivača: Milorada Popova 1, Novi Bečej* Glavni urednik: Tijana Janković