PozyarBotraU poslednja 24 sata ne pojavljuju se znaci požara na deponiji Botra. Nema vatre niti dima, što ukazuje na činjenicu da su se preduzete mere pokazale efinasnim. To ne znači da je požar okončan, tako da se konstantno nadgledanje vrši i u narednom periodu.

Pokrenut je postupak iznajmljivanja adekvatnog vozila – cisterne, kako bi se moglo što brže i efikasnije pristupiti gašenju, ukoliko se ukaže potreba, a da se istovremeno rasterete bečejski vatrogasci i njihovi ograničeni resursi.

Danas je u toku i merenje temperaturnih profila po dubini u biotrnovima sa merenjem koncentracija gasova koji ukazuju na požar (CH4, O2, CO, CO2).

Podsećamo, požar na deponiji Botra u Bečeju primećen je 6. septembra, a iz„Potisja-Bečej“, koje rukovodi deponijom su saopštili da je u pitanju manji požar koji je nastao u telu deponije i procene su da je zahvatio desetak metara kvadratnih ispod površine smetlišta.